Соглашения и меморандумы

УГОДА

про співпрацю в області підтримки і розвитку підприємництва між Регіональним фондом підтримки підприємництва по Івано-Франківській області та Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва

м. Івано-Франківськ  «15 » березня 2013 р.

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області в особі Директора Євгена Михайловича Микитюка, що діє на підставі Статуту, та Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва в особі Директора Колісник Оксани Петрівни, надалі іменовані Сторони, враховуючи важливість і загальну зацікавленість в розвитку співпраці в галузі підтримки малого і середнього підприємництва, спираючись на принципи рівності Сторін і взаємної вигоди, діючи в дусі партнерства, підписали цю Угоду про співпрацю в області підтримки і розвитку підприємництва між Регіональним фондом підтримки підприємництва по Івано-Франківській області та Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва (далі – Угода) про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть і зміцнюватимуть співпрацю в області малого і середнього підприємництва, організовуючи спільні заходи, надаючи інформаційну та організаційну підтримку у здійсненні статутної діяльності кожної зі Сторін.

Стаття 2

Співпраця в рамках даної Угоди передбачає наступні заходи:
— обмін досвідом та спільна діяльність в галузі реалізації фінансових механізмів, що забезпечують підтримку малого і середнього підприємництва, функціонування інфраструктури підтримки і розвитку малого і середнього підприємництва, тощо;
— обмін іншими інформаційними і аналітичними матеріалами, які знаходяться у сфері інтересів обох сторін, зокрема тих, що стосуються організаційної структури і діяльності організацій, які здійснюють підтримку і розвиток малого і середнього бізнесу;
— організація і проведення візитів, консультацій, регулярних взаємних зустрічей, семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій і інших подібних заходів;
— спільна розробка ефективних кредитно-гарантійних механізмів підтримки суб’єктів малого підприємництва;
— сприяння Сторін у створенні та функціонуванні організацій, які здійснюють підтримку і розвиток суб’єктів малого і середнього бізнесу, зокрема бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів;
— взаємодопомога у впровадженні кредитно-гарантійних механізмів функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема програм мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва. Ця Угода не перешкоджає Сторонам визначати і розвивати інші взаємоприйнятні напрями і форми співпраці за умови дотримання основних положень даної Угоди.

Стаття 3

Ця Угода може бути доповнена і уточнена шляхом розробки і підписання додаткових угод до неї, що визначають конкретні заходи.

Стаття 4

Сторони забезпечують співробітництво з питань здійснення спільних заходів і сприяють успішному виконанню завдань, що стоять перед ними, проводять регулярні взаємні консультації з організаційних питань. У разі необхідності Сторони сприяють залученню до виконання спільних заходів органи державної влади та місцевого самоврядування, інші установи, підприємства та організації.

Стаття 5

Кожна зі Сторін повинна утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди іншій Стороні. Усі розбіжності і непорозуміння, що можуть виникнути під час виконання умов даної Угоди вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
У випадку невиконання або порушення однієї зі Сторін умов даної Угоди і своїх зобов’язань відповідно до Угоди кожна зі Сторін має право вимагати дострокового розірвання цієї Угоди.

Стаття 6

Зміни і доповнення до Угоди вносяться винятково, за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод, договорів, що є її невід’ємною частиною у разі їх підписання та скріплення печатками.

Стаття 7

Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами і діє до моменту, доки одна із Сторін не висловить бажання припинити її дію шляхом письмового повідомлення, направленого іншій Стороні. Угода вважається такою, що припинила свою дію після спливу 30-ти денного строку після отримання письмового повідомлення від іншої сторони про бажання її припинення.
Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

Адреси Сторін:

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 62-А

Харківській регіональний фонд підтримки підприємництва

Україна, 61022, м. Харків,
площа Свободи 5, Держпром, офіс 19.

 

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю в області підтримки і розвитку підприємництва між Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва та Чугуївською міською радою

Чугуївська міська рада в особі Чугуївського міського Голови Мінаєвої Галини Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва в особі Директора Ткачова Дениса Станіславовича, що діє на підставі Статуту, надалі іменовані Сторони, враховуючи важливість і загальну зацікавленість в розвитку співпраці в області підтримки малого і середнього підприємництва, спираючись на принципи рівності Сторін і взаємної вигоди, діючи в дусі партнерства, підписали цей Меморандум про наступне:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть і зміцнюватимуть співпрацю в області малого і середнього підприємництва, організовуючи спільні заходи, надаючи інформаційну та організаційну підтримку в сфері розвитку малого та середнього підприємництва в м. Чугуєві.

Стаття 2

Співпраця в рамках даної Угоди передбачає наступні заходи:
 сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в м. Чугуєві;
 заохочення бізнес-структур до створення нових робочих місць шляхом проведення конкурсів;
 сприяння диверсифікації джерел фінансування суб’єктів малого та середнього підприємництва;
 участь Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва у реалізації заходів, організованих Чугуївською міською радою, спрямованих на створення та функціонування організацій, які здійснюють підтримку і розвиток суб’єктів малого та середнього бізнесу, зокрема бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів;
 сприяння Чугуївською міською радою в реалізації на території м. Чугуєва програми мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, що реалізується Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва;
 організація і проведення спільних заходів, у тому числі науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів, бізнес-форумів та інших заходів, спрямованих на вирішення питань, що становлять взаємний інтерес Сторін. Цей Меморандум не перешкоджає Сторонам визначати і розвивати інші взаємоприйнятні напрями і форми співпраці за умови дотримання основних положень цього Меморандуму.

Стаття 3

Цей Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання додаткових угод, договорів до нього, що визначають конкретні заходи.

Стаття 4

Сторони забезпечують співробітництво з питань здійснення спільних заходів і сприяють успішному виконанню завдань, що стоять перед ними, проводять регулярні взаємні консультації по організаційних питаннях.
За необхідністю Сторони сприяють залученню до виконання спільних заходів органи державної влади та місцевого самоврядування, інші установи, підприємства та організації.

Стаття 5

Кожна зі Сторін повинна утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди іншій стороні.
Усі розбіжності і непорозуміння, що можуть виникнути під час виконання умов даного Меморандуму вирішуються сторонами шляхом переговорів.
У випадку невиконання або грубого порушення однієї зі сторін умов даного Меморандуму і своїх зобов’язань по ньому кожна зі Сторін має право вимагати дострокового розриву Меморандуму.

Стаття 6

Зміни і доповнення до Меморандуму вносяться винятково, за згодою сторін шляхом підписання додаткових угод, договорів, що є його невід’ємною частиною.

Стаття 7

Меморандум набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до моменту, доки одна із Сторін не висловить бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення, направленого іншій Стороні.
Цей Меморандум підписаний Сторонами «__» жовтня 2011 року в місті Чугуєві. Меморандум складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і зберігаються у Сторін

Адреси Сторін:

Чугуївська міська рада

м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта,35-а

Харківській регіональний фонд підтримки підприємництва

м. Харків, площа Свободи 5,
Держпром, офіс 7.

 

Підписи Сторін:

Чугуївський міський голова

___________________ Г.М. Мінаєва

Директор Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва:

________________ Д.С. Ткачов

 

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво

місто Харків «27» грудня 2012 року

Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва, юридична особа, що створена та діє за законодавством України, код ЄДРПОУ 06718862, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 61166, м. Харків, пл. Свободи, буд. Держпром, 1 під’їзд, 5 поверх, к. 19, в особі директора Колісник Оксани Петрівни, який діє на підставі Статуту, та

Державна бюджетна установа «Харківський регіональний центр інвестицій та розвитку», юридична особа, що створена та діє за законодавством України, код ЄДРПОУ 35247659, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під’їзд, 8 поверх, офіс 842, в особі директора Дудки Олександра Олексійовича, який діє на підставі Положення,

що надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,

з метою активізації інвестиційної діяльності у Харківській області та залучення інвестицій в економіку регіону уклали цей Меморандум про співробітництво (далі — Меморандум) про наступне.

Стаття 1

Цей Меморандум визначає рамочні умови, якими Сторони мають намір керуватись при організації співробітництва та реалізації проектів, інвестиційної діяльності, підтримці бізнесу за конкретними проектами з метою підвищення ефективності виконання поставлених завдань, прийнятих програм, необхідних заходів, а також досягнення загальних господарських та економічних інтересів у відповідності до статутних завдань кожної із Сторін.
Цей Меморандум не створює жодних зобов’язань для Сторін, а саме: не може бути підставою для пред’явлення вимог щодо вчинення або утримання від вчинення юридично значущих дій іншою Стороною та не зобов’язує жодну зі Сторін до укладання договору у майбутньому. Втім, Сторони цим заявляють намір діяти у відповідності до даного Меморандуму в рамках, які Сторони вважають доцільними та необхідними і не суперечать чинному законодавству України.

Стаття 2

Сторони засвідчують зацікавленість здійснювати співробітництво за наступними напрямками:
— організаційна та інформаційна підтримка при організації проектів, інвестиційної та інноваційної діяльності;
— обмін досвідом і знаннями між Сторонами, які ґрунтуються на успішній практиці управління проектами;
— участь в пошуках перспективних проектів малого та середнього бізнесу;
— сприяння впровадженню сучасних форм і методів підготовки спеціалістів для розвитку бізнесу та інвестиційної діяльності;
— спільна організація і проведення майстер-класів з підготовки менеджерів з управління проектами, навчальних семінарів;
— пошук інвестицій для реалізації проектів;
— сприяння реалізації інвестиційних проектів;
— сприяння в отриманні інформації, обмін інформацією та документацією необхідною для здійснення інвестиційної діяльності;
— взаємодія у відносинах, пов’язаних з впровадженням принципу «Єдиного вікна» тощо.

Стаття 3

Фінансові та організаційні питання реалізації конкретних проектів будуть обговорюватись і погоджуватися Сторонами в рамках окремих двосторонніх протоколів.

Стаття 4

Сторони домовились, що кожна із Сторін призначить відповідальних осіб для координації питань двохстороннього співробітництва і підготовки плану подальшої роботи з практичної реалізації поставлених завдань.

Стаття 5

Інформація, що стосується умов цього Меморандуму та документація, яка в подальшому буде передаватись, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам без письмової згоди іншої Сторони. При цьому Сторони можуть розкривати конфіденційну інформацію своїм юридичним та фінансовим консультантам, яким необхідно мати доступ до такої інформації.

Стаття 6

Цей Меморандум складений та реалізується у відповідності до законодавства України.

Стаття 7

Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх печатками і є чинним протягом 5 (п’яти) років.
Дію цього Меморандуму може бути припинено на вимогу однієї із Сторін. Меморандум втрачає чинність на шістдесятий день після отримання письмового повідомлення від Сторони про бажання її припинити.
Сторони мають право вносити на спільне обговорення зміни та доповнення до цього Меморандуму, які підлягають розгляду у місячний термін з дня письмового звернення однієї із Сторін. У разі недосягнення згоди, Меморандум вважається чинним у попередній редакції, а зміни – такими, що не прийняті. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному примірнику для кожної із Сторін.

На підтвердження зазначених положень Меморандум підписали:

Від
Харківського регіонального Фонду підтримки підприємництва Директор
__________________ О.П. Колісник
Від
Харківського регіонального центру інвестицій та розвитку Держінвестпроекту України Директор
____________________ О.О.Дудка

 

МЕМОРАНДУМ

о сотрудничестве в области поддержки и развития предпринимательства между Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства и Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства в лице Директора Колесник Оксаны Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в лице Исполнительного директора Шаровой Татьяны Леонидовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, учитывая важность и общую заинтересованность в развитии сотрудничества в области поддержки малого и среднего предпринимательства, основываясь на принципах равенства Сторон и взаимной выгоды, действуя в духе партнерства, подписали данный Меморандум о нижеследующем:

Статья 1

Стороны будут развивать и укреплять сотрудничество в области малого и среднего предпринимательства, организовывая общие мероприятия, предоставляя информационную и организационную поддержку в осуществлении уставной деятельности каждой из Сторон.

Статья 2

Сотрудничество в рамках данного Меморандума предусматривает следующие мероприятия:
— обмен опытом в области реализации финансовых механизмов, обеспечивающих поддержку малого и среднего предпринимательства;
— организацию и проведение общих мероприятий, реализация общих программ в сфере развития внешнеэкономической деятельности;
— общая разработка и внедрение программ поддержки экспортно-ориентированного бизнеса;
— содействие развитию партнерских отношений между Украиной и Россией;
— содействие установлению и укреплению деловых контактов между предпринимателями Украины и России;
— обмен опытом в области функционирования инфраструктуры, необходимой для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
— обмен другими информационными и аналитическими материалами, которые находятся в сфере интересов обоих Сторон, в том числе тех, которые касаются организационной структуры и деятельности организаций, осуществляющих поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса;
— организация и проведение визитов, консультаций, регулярных взаимных встреч, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций и других подобных мероприятий;
— разработка эффективных кредитно-гарантийных механизмов финансирования субъектов малого предпринимательства;
— взаимопомощь во внедрении кредитно-гарантийных механизмов финансирования субъектов малого предпринимательства, в том числе программы микрокредитования субъектов малого предпринимательства. Этот Меморандум не препятствует Сторонам определять и развивать другие взаимоприемлемые направление и формы сотрудничества при условии соблюдения основных положений данного Меморандума.

Статья 3

С целью реализации эффективного сотрудничества, Стороны будут содействовать и поддерживать конкретное сотрудничество в следующих сферах:
— производственная и инновационная деятельность;
— развитие рынка автомобильных грузоперевозок;
— развитие оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг приграничным сельским поселениям;
— развитие товарообменных (бартерных) операций и другой деятельности, основанной на формах встречной торговли между предпринимателями Украины и России.

Статья 4

Этот Меморандум может быть дополнен и уточнен путем разработки и подписания дополнительных соглашений к нему, определяющих конкретные мероприятия.

Статья 5

Стороны обеспечивают сотрудничество по вопросам осуществления общих мероприятий и содействуют успешному исполнению стоящих перед ними задач, проводят регулярные взаимные консультации по организационным вопросам. По необходимости Стороны содействуют привлечению к исполнению общих мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления, других учреждений, предприятий и организаций.

Статья 6

Каждая из Сторон должна воздерживаться от действий, которые могут повлечь за собой причинение вреда другой стороне.
Все разногласия и недоразумения, которые могут возникнуть при исполнении условий данного Меморандума, решаются Сторонами путем переговоров.
В случае неисполнения или грубого нарушения одной из сторон условий данного Меморандума и своих обязательств по нему каждая из Сторон имеет право требовать досрочного прекращения действия Меморандума.

Статья 7

Изменения и дополнения к Меморандуму вносятся исключительно по согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

Статья 8

Меморандум вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента, пока одна из Сторон не выскажет желание прекратить его действие путем письменного уведомления, направленного другой Стороне.
Этот Меморандум подписан Сторонами «__» _________________ 2012 года в городе ___________
Меморандум составлен в двух экземплярах на украинском и русском языках, которые имеют одинаковую юридическую силу, и сохраняются у Сторон.

Адреса Сторон:

Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Российская Федерация, г. Белгород ул. Королева, 2-а корп. № 3, офис 507
Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства:

Украина, г. Харьков, площадь Свободы 5, Госпром, офис 7.

Подписи Сторон:

Исполнительный директор
Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
___________________ Т.Л. Шарова
Директор
Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства
________________ О.П. Колесник